IFA

In de loop der tijd zijn veel functies in de poeliersbranche veranderd en de beschrijvingen ervan kloppen daardoor niet meer. Daarom is het tijd voor nieuwe functiebeschrijvingen voor de poeliersbranche. In de cao zijn hiervoor afspraken gemaakt over de invoering van een functiewaarderingssysteem in de poeliersbranche. Hiervoor is gekozen voor IFA. Dit staat voor Integrale Functie-Analysemethode. IFA is in Nederland een breed toegepaste methode voor functiewaardering en door de cao-partijen, Poelierbond, FNV en CNV Vakmensen, geaccepteerd als een betrouwbare methode. Per 1 juli 2023 is IFA van kracht.

Wat is IFA?
In elk bedrijf worden werkzaamheden uitgevoerd die een bepaald karakter en een bepaalde inhoud hebben. Zowel een werkgever als een werknemer wil het karakter en de inhoud van de werkzaamheden zo objectief mogelijk vaststellen, zodat het salaris van een functie en verschillen in het salaris tussen functies onderbouwd kunnen worden. Functiewaardering ‘weegt’ een functie en kan een functie zo objectief mogelijk aan een salaris verbinden. IFA is een functiewaarderingssysteem. Dat betekent dat het weegt hoe zwaar de functie van een medewerker is en wat er bij komt kijken om deze functie uit te oefenen. IFA is, voor de duidelijkheid, geen methode om te bepalen of een medewerker zijn of haar werk goed doet.

Webinar
In dit webinar, gemaakt voor werknemers en werkgevers, wordt toegelicht hoe het functiewaarderingssysteem IFA ingevoerd dient te worden in het poeliersbedrijf. Aan de hand van theorie en voorbeelden wordt duidelijk gemaakt hoe IFA werkt.

Hoe voer je IFA in?
IFA leidt er toe dat iedere werkgever (nieuwe) bedrijfsfuncties voor zijn medewerkers gaat vaststellen en dat iedere bedrijfsfunctie in een nieuwe functiegroep wordt ingedeeld. Uiteindelijk stel je als werkgever voor iedere werknemer opnieuw het salaris vast met dien verstande dat de medewerker er financieel niet op achteruit mag gaan. De datum waarop de functies moeten zijn ingedeeld en de nieuwe salarissen ingaan is 1 juli 2023.

Lees verder: Hoe bereid je stap voor stap voor op IFA

Over de salarissen het volgende. Tot en met 30 juni 2023 zijn de 5 loongroepen uit de cao van toepassing. Deze loongroepen komen per 1 juli 2023 te vervallen en de cao is daarvoor gewijzigd. Per 1 juli 2023 zijn er 11 nieuwe salarisschalen. De lonen uit de loongroepen 1 t/m 5 zijn terug te vinden in de salarisschalen 3 t/m 7. De in de cao afgesproken 2% loonsverhoging per 1 juli 2023 voor bepaalde treden in de salarisschalen 3 t/m 7 is in deze schalen verwerkt.

Op dit moment zijn de wettelijk minimumlonen per 1 juli 2023 nog niet bekend. Zodra de wettelijk minimumlonen per 1 juli 2023 bekend zijn, worden de salarisschalen waar nodig aangepast en gepubliceerd op www.depoeliers.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de sociaal secretaris voor de ambachtelijke poeliersbranche, Bob van Kessel, via 070-3314640 of info@depoeliers.nl.

Bezwaar & beroep
Het kan voorkomen dat de werknemer het niet of na verloop van tijd niet meer eens is met de functiebeschrijving en/of met de indeling van zijn bedrijfsfunctie in een functiegroep. Volgens de bedrijfsrechtspraak zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardencao heeft de werknemer het recht om bezwaar en beroep aan te tekenen. Hierbij is de volgende procedure van toepassing:

  • de overlegfase (intern met de eigen werkgever);
  • de bezwaarfase (intern bij de eigen werkgever);
  • de beroepsfase (extern bij de Commissie Arbeidsvoorwaarden Poeliers en Wildhandelaren (Cav)).

De drie fasen kennen regels die zijn opgenomen in hoofdstuk 6. van het functiehandboek IFA. Het functiehandboek kun je hieronder downloaden.

Downloads

Functiehandboek
In dit handboek vind je de complete uitleg over IFA:

Functiehandboek IFA

Indelingsformulier

Indelingsbesluit

NOK
De afkorting van Niveau Onderscheidende Kenmerken. Een NOK-matrix geeft een overzicht van de kenmerken waarin functies in een reeks qua niveau van elkaar verschillen. De niveau­verschillen zijn expliciet gemaakt op basis van specifieke aspecten/criteria en zijn een niveausamenvatting van de onderscheiden referentiefunctieomschrijvingen:

NOK poelier
NOK winkelassistent-verkoopmedewerker
NOK teamleider
NOK chauffeur

Downloads

Referentiefunctietabel
Binnen IFA kennen wij functiegroepen. Iedere functiegroep heeft een bepaalde bandbreedte. Die indeling in een functiegroep is voor alle referentiefuncties gedaan. De onderstaande tabel laat zien in welke functiegroepen de referentiefuncties zijn ingedeeld.

Referentiefunctietabel

Referentiefuncties
Klik hier om alle referentiefuncties te downloaden.

Salarisschalen
Hieronder tref je het loongebouw met de salarisschalen aan die per 1 juli 2023 van toepassing zijn. Deze zijn uitgesplitst naar uur-, week en maandloon:

Cao-Ambachtelijke-Pluimvee-en-Wildbedrijven-01-03-2022-tm-29-02-2024

Loongebouw Poeliers tot en met 30 juni 2023

Loongebouw Poeliers per 1-7-23 – Uurlonen

Loongebouw Poeliers per 1-7-23 – 4 Wekenlonen

Loongebouw Poeliers per 1-7-23 – Maandlonen

Let op:

Tot en met 30 juni 2023 zijn de 5 loongroepen uit de cao van toepassing. Deze loongroepen komen per 1 juli 2023 te vervallen en de cao is daarvoor gewijzigd. Per 1 juli 2023 zijn er 11 nieuwe salarisschalen. De lonen uit de loongroepen 1 t/m 5 zijn terug te vinden in de salarisschalen 3 t/m 7. De in de cao afgesproken 2% loonsverhoging per 1 juli 2023 voor bepaalde treden in de salarisschalen 3 t/m 7 is in deze schalen verwerkt.

Op dit moment zijn de wettelijk minimumlonen per 1 juli 2023 nog niet bekend. Zodra de wettelijk minimumlonen per 1 juli 2023 bekend zijn, worden de salarisschalen waar nodig aangepast en gepubliceerd op deze website.