CAO

De werkgeversorganisatie Poeliersbond heeft met de vakbonden CNV en FNV een Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) afgesloten die voor de hele sector geldt.

CAO ambachtelijke pluimvee- en wildbedrijven

De werkgeversorganisatie Poeliersbond heeft met de vakbonden CNV Vakmensen en FNV een Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) afgesloten. Onderdeel van die cao is dat er een bijdrage wordt gevraagd om de projecten die in de cao zijn afgesproken te realiseren, de geschillen over de uitvoering ervan te behandelen alsmede de kosten van de cao te dekken.

De werkingssfeer

Als u één van de onderstaande handelingen/werkzaamheden verricht dan valt u onder onze werkingssfeer en derhalve onder de cao Ambachtelijke Pluimvee- en Wildbedrijven:

  1. Wordt er door de onderneming bedrijfsmatig pluimvee, wild of tamme konijn voor menselijke consumptie geslacht?.
  1. Wordt er door de onderneming bewerkt tot (toebereiden) waren, voor directe levering aan particulieren en/of horeca en/of instellingen en/of bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de cao Ambachtelijke Pluimvee en Wildbedrijven? (Traiteurs vallen hier dus ook onder).
  1. In- en verkoop van wild en pluimvee, al dan niet gekoppeld aan om- en/of verpakken, zonder verdere bewerking (Winkel/groothandel/ delicatessenwinkel).

Ontheffing

Werkgevers en bedrijfstakken kunnen verzoeken om ontheffing (van één of meer bepalingen) van deze cao. Ontheffingen worden verleend door De Raad Ambachtelijk Pluimvee en Wildbedrijven overeenkomstig het reglement dispensatieverzoek.

Algemeen verbindend verklaring (AVV)

Wanneer een cao algemeen verbindend wordt verklaard, betekent dat dat de betreffende cao-afspraken niet uitsluitend gelden voor de bedrijven en werknemers aangesloten bij de werkgevers- en werknemerspartijen die de cao hebben afgesloten, maar ook toepasselijk worden verklaard op alle overige bedrijven in de betreffende sector die onder de werkingssfeer vallen.

De cao ambachtelijke pluimvee- en wildbedrijven geldt voor alle onder de werkingssfeer vallende ondernemingen, door de algemeen verbindend verklaring (AVV, verkregen door het Ministerie van Sociale Zaken en gepubliceerd in de Staatscourant), dus niet alleen voor leden van de NPBW.

Publicatie website Ministerie van Sociale Zaken

CAO naam CAO nr.
Ambachtelijke Pluimvee en Wildbedrijven 3618
Ambachtelijke Pluimvee en Wildbedrijven Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen 3727

U kunt deze cao’s vinden op de website van het Ministerie van Sociale Zaken, met gebruik van bijbehorende cao-nummers.

Bij Downloads vindt u de volledige cao’s en onderdelen van deze cao’s.
Heeft u meer vragen over de cao? Bekijk de meest gestelde vragen bij FAQ of neem Contact met ons op.