CAO

Voor de medewerkers in de poeliersbranche is een cao afgesloten. Deze cao heeft een looptijd van twee jaar, van 1 maart 2022 tot 1 maart 2024. Deze cao kent de volgende afspraken.

Lonen
Initiële loonsverhoging van 3,5% over feitelijk brutoloon per 1 juli 2022 en 3,5% per 1 maart 2023 voor alle werknemers binnen de poeliersbranche.

Aanpassing loongebouw
Binnen de looptijd van de cao wordt het loongebouw op vier momenten aangepast om een loongebouw te creëren dat beter aansluit bij beloningen binnen vergelijkbare branches. Met de aanpassingen wordt ook beoogd binnen een termijn van ongeveer 3 jaar aan te sluiten bij de lonen zoals die gelden binnen de slagersbranche.

Op de volgende momenten worden de lonen in de cao-loontabel (de boekjeslonen), daar waar die nog niet gelijk zijn aan lonen zoals die gelden binnen de cao-slagers gelijk getrokken met de cao-slagers (veelal jeugdlonen en trede 0) of aangepast met maximaal de volgende percentages:
– per 1 juli 2022: 4,5% of 6,5%
– 1 maart 2023: 4,5%
– 1 juli 2023: 2,0%
– 1 januari 2024: 2,0%

Voor de volledigheid, bovengenoemde stijgingen van de cao-lonen zijn reeds verwerkt in de cao-loontabellen. Voor die werknemers waar de aanpassing van de cao-lonen niet leidt tot een cao-loonsverhoging van tenminste 3,5%, geldt dat die werknemers een cao-loonstijging krijgen van 3,5%. * Ter verduidelijking wordt onder dit bericht een aantal voorbeelden uitgewerkt.

IFA functiewaarderingssysteem
Invoering van het IFA-functiewaarderingssysteem per 1 juli 2023.

Reiskostenregeling
De bestaande reiskostenregeling blijft gelijk, met uitzondering van de hoogte van de kilometervergoeding. Deze gaat van 15 cent naar 19 cent per kilometer.

Onderzoeken
Gedurende de looptijd van de cao wordt door cao-partijen onderzocht hoe bepaalde arbeidsvoorwaarden gemoderniseerd kunnen worden, zodat deze beter aansluiten bij de huidige ontwikkelingen en omstandigheden op arbeidsvoorwaardelijk gebied.

Documenten

*Voorbeeldberekening op basis van loongroep 2 trede 2:
Uitgangssituatie: Loongroep 2 -> trede 2 -> oud loon (voor 1 juli) € 11,90 nieuw loon (per 1 juli) € 12,43 (is stijging van 4,5%)

Vraag: Wat als een werknemer op 30 juni 2022 € 11,90 krijgt?
Antwoord: Nieuw loon wordt per 1 juli 2022 € 12,43, namelijk het nieuwe cao-loon voor trede 2 in loongroep 2 (stijging is hoger dan 3,5% namelijk 4,5%)

Vraag: Wat als een werknemer op 30 juni 2022 € 12,20 krijgt?
Antwoord: Nieuw cao-loon is € 12,43. Het loon van de werknemer is € 12,20. Dit loon stijgt door aanpassing van de loontabel met maar 1,89% (€12,20 x 1,89% = €12,43). Dat is lager dan de algemene cao-loonstijging per 1 juli van 3,5%. Nieuw loont dient per 1 juni jl. € 12,63 te zijn (€ 12,20 x 3,5% = 12,63%)

Vraag: Wat als een werknemer op 30 juni 2022 al meer verdient dan het aangepaste loon in loongroep 2 trede 2 per 1 juli? Bijvoorbeeld een loon van € 14,00.
Antwoord: De cao loonsverhoging over de feitelijke lonen betreft per 1 juni jl. 3,5%. In dit geval wordt het nieuwe loon per 1 juni jl. € 14,49 (€ 14,00 x 3,5% = € 14,49)

Wij adviseren je om dit bericht te delen met je administrateur/accountant. Heb je vragen? Neem contact op met Bob van Kessel, secretaris De Raad, 070 3314640.

CAO ambachtelijke pluimvee- en wildbedrijven

De werkgeversorganisatie Poeliersbond heeft met de vakbonden CNV Vakmensen en FNV een Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) afgesloten. Onderdeel van die cao is dat er een bijdrage wordt gevraagd om de projecten die in de cao zijn afgesproken te realiseren, de geschillen over de uitvoering ervan te behandelen alsmede de kosten van de cao te dekken.

De werkingssfeer

Als u één van de onderstaande handelingen/werkzaamheden verricht dan valt u onder onze werkingssfeer en derhalve onder de cao Ambachtelijke Pluimvee- en Wildbedrijven:

  1. Wordt er door de onderneming bedrijfsmatig pluimvee, wild of tamme konijn voor menselijke consumptie geslacht?.
  1. Wordt er door de onderneming bewerkt tot (toebereiden) waren, voor directe levering aan particulieren en/of horeca en/of instellingen en/of bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de cao Ambachtelijke Pluimvee en Wildbedrijven? (Traiteurs vallen hier dus ook onder).
  1. In- en verkoop van wild en pluimvee, al dan niet gekoppeld aan om- en/of verpakken, zonder verdere bewerking (Winkel/groothandel/ delicatessenwinkel).

Ontheffing

Werkgevers en bedrijfstakken kunnen verzoeken om ontheffing (van één of meer bepalingen) van deze cao. Ontheffingen worden verleend door De Raad Ambachtelijk Pluimvee en Wildbedrijven overeenkomstig het reglement dispensatieverzoek.

Algemeen verbindend verklaring (AVV)

Wanneer een cao algemeen verbindend wordt verklaard, betekent dat dat de betreffende cao-afspraken niet uitsluitend gelden voor de bedrijven en werknemers aangesloten bij de werkgevers- en werknemerspartijen die de cao hebben afgesloten, maar ook toepasselijk worden verklaard op alle overige bedrijven in de betreffende sector die onder de werkingssfeer vallen.

De cao ambachtelijke pluimvee- en wildbedrijven geldt voor alle onder de werkingssfeer vallende ondernemingen, door de algemeen verbindend verklaring (AVV, verkregen door het Ministerie van Sociale Zaken en gepubliceerd in de Staatscourant), dus niet alleen voor leden van de NPBW.

Publicatie website Ministerie van Sociale Zaken

CAO naam CAO nr.
Ambachtelijke Pluimvee en Wildbedrijven 3618
Ambachtelijke Pluimvee en Wildbedrijven Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen 3727

U kunt deze cao’s vinden op de website van het Ministerie van Sociale Zaken, met gebruik van bijbehorende cao-nummers.

Bij Downloads vindt u de volledige cao’s en onderdelen van deze cao’s.
Heeft u meer vragen over de cao? Bekijk de meest gestelde vragen bij FAQ of neem Contact met ons op.