FAQ

1. Wat wordt er bedoeld met ‘uw onderneming valt onder de werkingssfeer van onze cao’?

Bedoeld wordt dat uw onderneming werkzaamheden verricht die binnen de werkingssfeer van de cao vallen. In artikel 2 van de cao leest u om welke werkzaamheden het gaat (zie ook vraag 2).

2. Welke werkzaamheden vallen onder de werkingssfeer van de ambachtelijke Pluimvee en Wildhandelaren?

Als u één van de onderstaande handelingen uitvoert of werkzaamheden verricht dan valt uw bedrijf onder de werkingssfeer van de cao Ambachtelijke Pluimvee en Wildbedrijven:

  1. het bedrijfsmatig slachten van pluimvee, wild of tamme konijn voor menselijke consumptie;
  1. het bewerken van pluimvee, wild of tamme konijn tot (toebereide) waren voor directe levering aan particulieren en/of horeca en/of instellingen en/of bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de cao Ambachtelijke Pluimvee en Wildbedrijven (traiteurs vallen hier dus ook onder);
  1. het (in hoofdzaak) in- en verkopen van wild en pluimvee, al dan niet gekoppeld aan (om)verpakken, zonder verdere bewerking (winkel/groothandel/delicatessenwinkel).

3. Wat nu als ik het vermoeden heb dat ik onder een andere werkingssfeer val?

U kunt contact opnemen met het secretariaat van de Raad (graag per e-mail) waarin u beschrijft waarom u het vermoeden heeft onder een andere werkingssfeer te vallen. Het bestuur van De Raad zal de informatie beoordelen en eventuele aanvullende informatie opvragen. Aan de hand van de informatie zal De Raad een beslissing nemen en verklaren of uw onderneming wel- of niet onder de werkingssfeer valt.

4. Ik verkoop maar voor een klein gedeelte kip en- of wildproducten in mijn winkel/marktkraam. Val ik dan nog steeds onder de werkingssfeer?

Ja, dan valt u nog steeds onder onze werkingssfeer. Mocht het zijn dat u met andere producten/diensten onder een de werkingssfeer van een andere cao valt dan zal het bestuur van De Raad contact opnemen met het betreffende sociaalfonds om af te stemmen welke werkingssfeer het meest van toepassing is.

5. Ik ben reeds aangesloten bij een ander (pensioen)fonds. Moet ik dan nog steeds afdragen aan het sociaalfonds ambachtelijke Pluimvee en wildhandelaren?

Onder welke cao u valt wordt bepaald door de werkingssfeer van de cao. Het kan zijn dat uw organisatie in het verleden andere werkzaamheden heeft verricht of, omdat de cao van de Ambachtelijke Pluimvee en Wildhandelaren geen pensioenfonds heeft, uw onderneming aangesloten is bij een pensioenfonds van een andere sector. Dit neemt niet weg dat u nog steeds afdrachtplichtig kunt zijn op basis van de (Fonds-)cao Ambachtelijke Pluimvee- en Wildbedrijven.

6. Ik ben geen lid van de Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren (NBPW) moet ik dan nog steeds afdragen aan het sociaal fonds?

Ja, u dient nog steeds af te dragen aan het sociaal fonds omdat de cao algemeen verbindend is verklaard door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit betekent dat als u onder de werkingssfeer valt u verplicht moet voldoen aan de cao en moet bijdragen aan het sociaal fonds.  

7. Hoe wordt de hoogte van de heffing bepaald?

De heffing wordt bepaald aan de hand van de loonsomgegevens. Een in de cao vastgesteld percentage van de loonsom (met een werkgevers- en een werknemersdeel) bepaalt de hoogte van de heffing.

8. Welke loonsomgegevens moet ik aanleveren?

U dient de bruto loonsomgegevens (SV) aan te leveren.

9. Er wordt vermeld dat als ik geen loonsomopgaveformulier opstuur aan De Raad het bestuur dan eenzijdig de heffing vaststelt. Mag dat?

Ja, in de cao is vastgelegd dat het bestuur van De Raad bevoegd is om een heffing vast te stellen in het geval dat een onderneming ondanks een verzoek hiertoe geen loonsomopgave doet. Het bestuur van De Raad kan de heffing dan ambtshalve vaststellen, op basis van de gemiddelde loonsom in de sector.

10. Wat is het doel van het Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen (FBA)?

De Raad int de op grond van de cao Ambachtelijk Pluimvee en Wildbedrijven verschuldigde bijdragen voor het Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen. Deze bijdragen gebruikt de stichting FBA om activiteiten te financieren en/of uit te voeren die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van de bedrijfstak Ambachtelijk Pluimvee en Wildbedrijven. Het gaat hier ondermeer om het informeren van werkgevers en werknemers over de toepassing van de cao en het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden in de branche.

11. Ben ik verplicht om loonsomopgave te doen?

Ja, tenzij u geen medewerkers heeft. De werkgever is op grond van de cao en het Reglement FBA verplicht om alle inlichtingen te verschaffen die noodzakelijk worden geacht voor een goede uitvoering van de regeling FBA. Het doen van opgave van de loonsom is noodzakelijk voor vaststelling van de heffingsbijdrage. Indien de werkgever niet aan deze verplichting voldoet, zal De Raad deze gegevens naar beste weten vaststellen.

12. Ik heb geen personeel. Welke gegevens moet ik dan aanleveren?

Uw onderneming wordt vrijgesteld van de heffingsbijdrage aan het Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen (FBA) als u in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de heffing betrekking heeft geen personeel had. U vraagt vrijstelling aan door de Verklaring geen personeel in te vullen, u vindt deze verklaring op onze website onder ‘Downloads’.

13. De looptijd van de cao is 31 maart 2019, geldt deze cao ook na die datum? 

Ja, ook na verstrijken van de looptijd van de cao blijft deze nog een jaar geldig tot een nieuwe cao afgesloten en algemeen verbindend verklaard is.