Pensioen

Sinds 2014 kent de branche Ambachtelijke Pluimvee- en Wildbedrijven een eigen cao. Door een cao wordt voor de hele branche een gelijk speelveld gecreëerd met duidelijke regels en rechten en verplichtingen op het vlak van arbeidsvoorwaarden zoals loon, arbeidstijden, sociale zekerheid én pensioen. Werkgevers worden vertegenwoordigd door de Poeliersbond en werknemers door de vakbonden FNV en CNV Vakmensen. Te samen vormen deze partijen De Raad. Met deze brief informeren wij u over de verplichte aansluiting bij het bedrijfstakpensioenfonds voor het Slagersbedrijf per 1 januari 2022.

In de cao Ambachtelijke Pluimvee- en Wildbedrijven 2017 – 2018 is het principeakkoord genomen om collectief als branche aan te sluiten bij het Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf. Dit is herbevestigd in de daaropvolgende cao’s. De aansluiting bij het pensioenfonds is onderdeel van de strategie om toe te groeien naar de cao voor het Slagersbedrijf.

De afgelopen vijf jaar is de collectieve aansluiting voorbereid met het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, de sociale partners en het Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf. Dit proces heeft meer tijd nodig gehad dan vooraf door De Raad beoogd maar is afgerond. Per 1 januari 2022 vallen alle poeliersbedrijven automatisch onder de verplichtstelling van het Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf en daarmee zijn alle werknemers verzekerd zijn van een pensioenregeling.

Wat betekent verplichtstelling?
De partijen die vertegenwoordigd zijn in De Raad hebben afspraken gemaakt over één pensioenregeling voor de hele bedrijfstak. Dit is vastgelegd in een zogeheten verplichtstelling. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid legt deze verplichtstelling op.

Meer informatie
De uitvoerder van het pensioenfonds, verantwoordelijk voor de administratie en financiële afhandeling, is Appel Pensioenuitvoering. De komende tijd ontvangt u meer gedetailleerde informatie over uw aansluiting bij het Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf. Denk hierbij aan opgave van werknemers in uw bedrijf, opbouw van de premie (werkgevers- en werknemersdeel) en inning van deze premies.

Heeft u vragen over de verplichte, collectieve aansluiting? U kunt uw vragen stellen aan De Raad door te bellen met 070 3314640 of een e-mail te sturen naar info@depoeliers.nl.